Statut CSR

CAPITOLUL  I.           Dispozitii generale privind Clubul Statisticienilor Români 

 

Art. 1.  Clubul Statisticienilor Români este o organizatie profesionala fara personalitate juridica, formată din absolvenţi de studii superioare care manifestă interes pentru progresul domeniului statistic, din ţară şi din Republica Moldova, cu organizare, functionare şi conducere autonomă.

 

Art. 2.     Clubul Statisticienilor Români actionează pentru asigurarea prestigiului şi autoritatii profesiei de statistician, avand ca scop principal reprezentarea şi apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.

 

Art. 3.  (1) Clubul are emblemă, insignă, sigiliu şi siglă proprii.

(2) Sediul principal al C.S.R. este in municipiul Bucuresti.

 

Art. 4.  C.S.R asigura cadrul corespunzator pentru perfecţionarea nivelului profesional si a calitatii profesiei de statistician.

 

CAPITOLUL  II.        Denumirea, forma juridica, sediul şi durata  

Art. 5.       Denumirea Clubul statisticienilor români

Art. 6.       Clubul statisticienilor români este o organizatie profesional-stiintifică autonomă, nonguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, nationala, întemeiata pe principii democratice, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut, actului de constituire şi a legislatiei române în vigoare.

Art. 7.       Clubul statisticienilor români are sediul în Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 15-17 (Cladirea Virgil Madgearu), camera 2607, sector 1.    

Art. 8.       C.S.R. are o durată de funcționare nedeterminată.    

CAPITOLUL  III.    Scopul şi obiectul de activitate al C.S.R.

Art. 9.       C.S.R îsi propune să contribuie la sporirea prestigiului profesiei de statistician, a rolului statisticienilor în dezbaterea şi fundamentarea concluziilor teoretice şi practice privind viata economica şi socială, pentru gasirea solutiilor presupuse de dezvoltarea   durabila a tarii. Asociaţia se constituie cu scopul de a promova domeniul statisticii şi econometriei, aplicarea lor la problemele reale ale dezvoltarii economiei, precum și studiile cantitative din domenii cu impact pentru performanța în economie.    

Art. 10.   Clubul statisticienilor români are urmatoarele obiective:  

a)      militează pentru profesionalism şi pentru sporirea  prestigiului statisticianului în societate;   în acest scop CSR are în vedere prioritar aria academica, dar si avalul si amontele acesteia, prin initiative si masuri concertate;

b)      apără interesele profesionale ale statisticienilor;  

c)      promovează cercetările aplicative, studiază experiența natională și mondială din domeniul statisticii;  

d)     colaborează  cu institutiile economice, publice, de învatamânt și cercetare în scopul promovarii proiectelor economice de interes national şi internaţional;  

e)      cooperează cu organizatii stiintifice profesionale, Asociaţii şi fundatii din alte domenii ori de câte ori se dovedeste necesara cercetarea fenomenelor economico-sociale pe baze pluri şi   interdisciplinare;    

f)       sprijina dezvoltarea şi perfecţionarea învatamântului statistic superior;  

g)      organizează conferințe naţionale şi internaționale de statistică şi alte manifestări cu caracter profesional şi stiintific;

h)      încurajează şi sprijină participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;

i)        încurajează publicarea rezultatelor cercetării şi a comunicărilor prezentate la reuniunile ştiinţifice;

j)        se implică în derularea unor teme de cercetare în domeniu;

k)      dezvoltă programe de consultanţă specializate;

l)        stabilește relatii cu Asociaţiile sau societatile similare din celelalte tari, stimulează schimbul   de opinii, precum şi colaborarea cu statisticieni de prestigiu din alte tari;    

m)    se preocupa de informarea stiintifica a membrilor sai prin sistemul editorial propriu, pagini web,   manifestari publice;  

n)      sprijină editarea de reviste și publicații de specialitate;  

o)      realizează orice alte activitati decise de Adunarea Generală în acord cu prevederile statutului, ale legislatiei în vigoare şi având legatura cu scopul Asociaţiei;

p)      cooperează activ şi sistematic cu organizatii nationale şi internationale ce activează în mediul   economic şi social;

q)      participa la conferinte, congrese, colocvii, mese rotunde cu caracter intern şi international;    

r)       acordă consultanta de specialitate, asistență știintifică prin membrii atestati ai C.S.R. unitatilor şi institutiilor care o solicită;    

s)       acorda premii pentru cele mai valoroase lucrari de specialitate;  

t)       stimulează dezvoltarea spiritului stiintific, creativ şi dobândirea unei înalte competente profesionale în rândul cursanţilor;    

u)      contribuie la perfecţionarea învatamântului statistic, la organizarea şi desfasurarea eficientă a   practicii de către student;

v)      organizează cursuri de  perfecţionare/aprofundare în domeniul statisticii și poate elibera atestate de absolvire a unor cursuri de  perfecţionare, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL  IV.      Structura organizatorică a Clubului statisticienilor români   

Secţiunea  1.          Membrii Clubului Statisticienilor Români

Art. 11.   Membru al C.S.R. poate fi orice persoana fizica cu studii economice superioare, care se manifesta public pentru progresul domeniului statistic şi   dezvoltarea economica a tarii, are prestigiu profesional și științific și care îsi exprima în mod liber vointa de a face parte din C.S.R.   

Art. 12.   Membrii C.S.R. pot fi membri activi sau membri onorifici, cei care sprijina material sau   moral C.S.R.

Art. 13.   Cererile de înscriere în rândurile C.S.R. se adresează Consiliului Director, care hotaraste cu majoritate simpla asupra acestora. C.S.R., prin Consiliul de Coordonare, va putea acorda, în cazuri exceptionale, titlul de   membru de onoare unor personalități din tara şi strainatate.    

Art. 14.   Membrii C.S.R. au urmatoarele drepturi:  

a)      să participe la toate activitatile şi manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociaţiei;  

b)      să aleaga organele Asociaţiei şi să facă   parte din ele, să participe cu vot deliberativ la Adunările   Asociaţiei;  

c)      să fie informati şi să-şi spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociaţie şi să facă   propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care aceasta lucrează;  

d)     să poata consulta lucrarile, publicatiile şi materialele documentare de care dispune Asociaţia şi, în   general, să beneficieze de conditiile create de Asociaţie pentru ridicarea nivelului de pregatire   profesionala a statisticienilor;

e)      să fie sprijiniti în exercitarea în bune conditii a profesiei lor şi să fie aparati împotriva abuzurilor   administrative sau de alta natura care tin de obiectul de activitate al Asociaţiei;  

f)       să participe la cursurile de perfecţionare. 

Art. 15.   Îndatoririle membrilor C.S.R.:  

a)        să respecte Statutul Asociaţiei;  

b)        să contribuie la realizarea actiunilor pe care le propune Asociaţia;  

c)        să-şi ridice sistematic nivelul de pregatire profesionala în concordanta cu progresul stiintei şi  nevoile vietii economice şi să dea dovada de o înalta probitate profesionala;

d)       să respecte normele de etica profesională și ținută morală în relațiile cu ceilalți membri ai societății;  

e)        să militeze pentru creșterea prestigiului statisticienilor;  

Art. 16.   Membrilor Asociației care încalcă grav prevederile Statutului, care săvârșesc fapte negative deosebite, li se poate retrage calitatea de membru al Asociației prin hotarârea Consiliului Director.  

 

Secţiunea  2.          Organizarea şi functionare a Asociaţiei

Art. 17.   C.S.R. este o Asociaţie la nivel national.

Art. 18.    Organele de conducere ale Clubului sunt: a) Adunarea Generală, b) Consiliul Director şi c) Preşedintele.

Art. 19.   Adunarea Generală a C.S.R. este organul de   conducere, cu următoarele competențe:   a) stabilirea strategiei generale şi a programelor Asociaţiei;   c) alegerea şi revocarea membrilor  Consiliului Director, cât şi a  conducerii acestora;  e) modificarea actului constitutiv şi a statutului;   g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.  

Art. 20.   Sedinta Adunarii Generale va fi statutar constituita daca la data fixata prin convocare sunt prezenti jumatate plus unu din totalitatea membrilor mandatati. În caz contrar, se va fixa o noua data pentru întrunirea Adunarii Generale, cel mai târziu la o saptamâna de la data primei convocari,   Adunarea Generală fiind statutar constituita doar cu membrii prezenti. Hotarârile Adunarii Generale vor fi luate în conditiile prezentului statut, daca se va întruni   jumatate plus unu din voturile membrilor prezenti. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva.  

Art. 21.   Afilierea la alte asociaţii, organizaţii similare din ţară sau străinătate este permisă pe baza  acordului asociaţilor.

Art. 22.   Hotarârile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în   statut, pot fi atacate în justitie de către oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea   Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de   ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedința, după caz.    

Art. 23.   Hotarârile luate de către Adunarea Generală sunt puse în executare de către Consiliul Director, care asigura îndeplinirea functiilor executive ale   Asociaţiei.  

Art. 24.   Consiliul Director se compune din 7 membri desemnați de Adunarea Generală prin vot direct și secret. Consiliul Director este ales pe o perioada de 4 ani şi se întruneste periodic în sedinte ordinare, iar hotarârile sale se numesc Decizii.

Art. 25.   Adunarea Generală alege, prin vot direct și secret, președintele și doi vicepreședinți dintre membrii Consiliului Director. Președintele numește un secretar executiv.

Art. 26.   În exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

a)      prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pentru perioada anterioara;

b)      propune organigrama și politica de personal a Asociației; 

c)      propune înființarea de filiale, cât și statutul acestora;

d)     hotărăște cu privire la asocierea, afilierea și colaborarea cu alte organisme naționale și  internaționale de profil, cu respectarea prevederilor legale cu privire la reglementarea raporturilor  de drept international privat;

e)      planifica şi organizează activitatea de cercetare stiintifica şi alege formele adecvate pentru valorificarea rezultatelor;

f)       propune politica editoriala a Asociaţiei şi asigura concordanta acesteia cu obiectivele C.S.R.;

g)      propune elementele de identificare ale Asociaţiei (emblema, insigna, sigla şi sigiliul);

h)      hotaraste asupra schimbarii sediului Asociaţiei;  

i)        colaborează cu autoritatile administratiei publice, agenti economici şi alte organizatii   neguvernamentale române şi straine pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei;

j)        stabileste normele de reprezentare şi modul de alegere a delegatilor pentru Adunarea Generală, în  asa fel, încât să se asigure o reprezentare adecvata a statisticienilor din întregul teritoriu;

k)      hotaraste asupra acordarii şi retragerii calitatii de membru al Asociaţiei;  

l)        îndeplineste orice alte atributii stabilite de către Adunarea Generală.  

Art. 27.   Convocarea Consiliului Director se face de către secretar, la propunerea Presedintelui. Convocarea va fi comunicata tuturor membrilor Consiliului Director cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data fixata, fie telefonic, fie în scris. Convocarea trebuie să contina informatii   privind locul, ziua, ora la care va avea loc întrunirea, precum şi ordinea de zi ce se propune a fi   dezbatuta.   Întrunirea Consiliului Director se considera legal constituita în prezenta majoritatii simple a   membrilor sai, iar deciziile sunt luate în conditiile prezentului statut cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. În cazul neîntrunirii numarului de membri necesar, la data primei convocari,   sedinta Consiliului Director se amâna la o alta data, nu mai târziu de o saptamâna și se va tine cu membri prezenti, deciziile fiind valabile daca sunt luate cu majoritatea   simpla a membrilor prezenti.  

Art. 28.   Consiliul Director își poate elabora un Regulament intern de organizare şi funcționare.  

Art. 29.   Președintele Consiliului Director este ales prin vot direct cu majoritate simpla, de către Adunarea Generală, pentru o perioada de 4 ani. Președintele Consiliului Director are urmatoarele atribuții:  

a)      poate să convoace întrunirea Consiliului Director şi Adunarea Generală ori de câte ori este nevoie;  

b)      asigura buna functionare a Asociaţiei şi prezinta Adunarii Generale rapoarte anuale de activitate;

c)      reprezinta Asociaţia în relatiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;

d)     poate să delege o parte sau toate atributiile sale către vicepresedinți sau  secretar potrivit regulilor aplicabile mandatului.  

CAPITOLUL  V.        Prevederi finale

Art. 30.    Când scopul asociatiei nu poate fi realizat, Adunarea Generală decide asupra schimbarii scopului în vederea careia a fost constituita  Asociaţia;    

Art. 31.   Parerile exprimate de membrii Asociaţiei sau de invitatii la dezbateri reprezinta pareri personale ale   acestora şi nu angajează   C.S.R. Punctul de vedere al C.S.R. care angajează Asociaţia se exprima în   documente special adoptate şi aprobate de organele ei statutare de conducere.  

Art. 32.   Între Adunările Generale ale C.S.R. interpretarea articolelor din Statut se face de către Consiliul   Director.  

Art. 33.   C.S.R. acorda legitimatie, insigna de membru, diploma de membru de onoare, distinctii.

Art. 34.   Litigiile dintre Asociaţie şi terti se vor solutiona pe cale amiabila, iar în caz de contrar, de către instanta de judecata competenta.